ავტორიზაცია
რეგისტრაცია
პაროლის აღდგენა
პრესრელიზი
27/11/2020
საკონტაქტო პირი:
მაია ჩიტაშვილი | 593260906 | maiko@publicity.ge
„დისტანციური სწავლების მართვის სახელმძღვანელო“ მალე სკოლის ხელმძღვანელებისთვის ხელმისავწდომი იქნება
დის­ტან­ცი­უ­რი სწავ­ლე­ბის მარ­თვის სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო“ სკო­ლის მარ­თვის დამ­ხმა­რე პრო­დუქ­ტია, რო­მე­ლიც „სა­ქარ­თვე­ლოს სკო­ლის ად­მი­ნის­ტრა­ტორ­თა ასო­ცი­ა­ცი­ის“ ორ­გა­ნი­ზე­ბით იქ­მნე­ბა და მიზ­ნად ისა­ხავს ქარ­თუ­ლი ზო­გადსა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის ხელ­შე­წყო­ბას დის­ტან­ცი­უ­რი სწავ­ლე­ბის ეფექ­ტი­ა­ნად გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში, სა­უ­კე­თე­სო გა­მოც­დი­ლე­ბა­თა თავ­მოყ­რას რო­გორც სა­ქარ­თვე­ლოს, ისე უცხო­უ­რი ქვეყ­ნე­ბის მა­გა­ლით­ზე და სკო­ლის ად­მი­ნის­ტრა­ტო­რე­ბი­სათ­ვის ერ­თი­ა­ნი სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო გზამ­კვლე­ვის შექ­მნას პრაქ­ტი­კუ­ლი/კონ­კრე­ტუ­ლი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი­თა და ინ­სტრუქ­ცი­ე­ბით ’’ პრო­ექ­ტზე მუ­შა­ო­ბის პირ­ველ ეტაპ­ზე სა­ქარ­თვე­ლოს დე­და­ქა­ლაქ­სა და რე­გი­ო­ნის მას­შტა­ბით სას­კო­ლო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან კვლე­ვი­თი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი უკვე დას­რულ­და და გა­მოვ­ლე­ნი­ლი სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბის მი­ხედ­ვით ავ­ტო­რებ­მა კონ­კრე­ტულ თე­მებ­ზე და­ი­წყეს მუ­შა­ო­ბა.
სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლოს ავ­ტო­რე­ბი არი­ან: გია მურ­ღუ­ლია- სკო­ლა „ ლო­გო­სის’’ დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი და სა­მეც­ნი­ე­რო ხელ­მძღვა­ნე­ლი, სი­მონ ჯა­ნა­შია- გა­ნათ­ლე­ბის მკვლე­ვა­რი, მა­რი­ამ ჩი­ქო­ბა­ვა - სა­ქარ­თვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის, კულ­ტუ­რი­სა და სპორ­ტის სა­მი­ნის­ტროს სკო­ლამ­დე­ლი და ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის უფ­რო­სი, ნი­კო­ლოზ სი­ლა­გა­ძე- სა­ქარ­თვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის, კულ­ტუ­რი­სა და სპორ­ტის სა­მი­ნის­ტროს სკო­ლამ­დე­ლი და ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის გან­ვი­თა­რე­ბის კო­ორ­დი­ნა­ტო­რი, გი­ორ­გი ჭან­ტუ­რია- კო­ა­ლი­ცია „გა­ნათ­ლე­ბა ყვე­ლას­თვის’’ დი­რექ­ტო­რი, მეგი კავ­თუ­აშ­ვი­ლი- ასო­ცი­ა­ცია „ მშობ­ლე­ბი გა­ნათ­ლე­ბის­თვის’’ ხელ­მძღვა­ნე­ლი, ეკა­ტე­რი­ნე კვი­რი­კაშ­ვი­ლი- ძვე­ლი თბი­ლი­სის რა­ი­ო­ნის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო რე­სურსცენ­ტრის ხელ­მძღვა­ნე­ლი, ხა­თუ­ნა ბა­რა­ბა­ძე - პე­და­გო­გი­კის დოქ­ტო­რი, სსიპ მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სი­ის რე­გუ­ლი­რე­ბის პროგ­რა­მის ხელ­მძღვა­ნე­ლი და სხვე­ბი.
სი­მონ ჯა­ნა­შია აღ­ნიშ­ნავს, რომ დის­ტან­ცი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი აქ­ტუ­ა­ლო­ბა მარ­თა­ლია პან­დე­მი­ით არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი, მაგ­რამ დის­ტან­ცი­უ­რი სწავ­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ნა­ბი­ჯია გა­ნათ­ლე­ბა­ში არ­ჩე­ვა­ნის მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბის გაზ­რდის­თვის. ამი­ტომ, ფიქ­რობს რომ, დის­ტან­ცი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის გზამ­კვლე­ვი სა­სარ­გებ­ლო პუბ­ლი­კა­ცი­აა არა მხო­ლოდ გა­ნათ­ლე­ბის ამ ფორ­მის გა­სა­აზ­რებ­ლად, არა­მედ გა­ნათ­ლე­ბის პრო­ცე­სის ზო­გა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის­თვი­საც სა­ქარ­თვე­ლო­ში.

სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლოს სა­პი­ლო­ტე, ელექტრო­ნუ­ლი ვერ­სია გა­ზი­ა­რე­ბულ იქ­ნე­ბა ასო­ცი­ა­ცი­ის მიერ სპე­ცი­ა­ლუ­რად ამ მიზ­ნის­თვის შექ­მნილ „სა­პი­ლო­ტე ჯგუფ­თან’’, რო­მე­ლიც და­კომ­პლექ­ტე­ბუ­ლია სას­კო­ლო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ყვე­ლა სეგ­მენ­ტის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი­თა და სფე­როს ექ­სპერ­ტე­ბით. სა­პი­ლო­ტე ჯგუ­ფის მიერ სა­მუ­შაო ვერ­სი­ის შე­ფა­სე­ბი­სა და უკუ­კავ­ში­რის გა­ზი­ა­რე­ბის შემ­დეგ, სა­რე­დაქ­ციო ჯგუ­ფი გზამ­კვლევს მის­ცემს სა­ბო­ლოო სა­ხეს.

2021 წლის იან­ვრის თვე­ში, სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო უფა­სოდ გა­და­ე­ცე­მა ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით ყვე­ლა სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო რე­სურსცენ­ტრს და ზო­გადსა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბას.

აღ­ნიშ­ნუ­ლი სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო, ში­ნა­არ­სობ­რი­ვი თვალ­საზ­რი­სი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე სრუ­ლად და­აკ­მა­ყო­ფი­ლებს ზო­გადსა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სკო­ლე­ბის ად­მი­ნის­ტრა­ტორ­თა მო­თხოვ­ნებს, რათა ეფექ­ტი­ა­ნად წარ­მარ­თონ ონ­ლა­ინ სწავ­ლე­ბის პრო­ცე­სი. გა­ეც­ნონ სა­ქარ­თვე­ლო­სა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­მოც­დი­ლე­ბას აღ­ნიშ­ნუ­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბით. და­ი­ნა­ხონ ერ­თი­ა­ნი სუ­რა­თი სკო­ლა­ში მი­დი­ნა­რე ონ­ლა­ინ პრო­ცე­სე­ბის შე­სა­ხებ, რაც და­ეხ­მა­რე­ბა მათ დის­ტან­ცი­უ­რი სწავ­ლე­ბის უკეთ და­გეგ­მვა­ში, პრო­ცე­სე­ბის შე­ფა­სე­ბა­სა და გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ში.

სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცემს მათ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლონ სკო­ლის შიდა, ძლი­ე­რი და სუს­ტი მხა­რე­ე­ბის იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბა, რათა მო­ახ­დი­ნონ დრო­უ­ლი რე­ა­გი­რე­ბა არ­სე­ბულ გა­მოწ­ვე­ვებ­ზე.

ეს იქ­ნე­ბა დის­ტან­ცი­უ­რი სწავ­ლე­ბის მარ­თვის პირ­ვე­ლი გზამ­კვლე­ვი სა­ქარ­თვე­ლო­ში.

პრო­ექ­ტი სა­ქარ­თვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბის, კულ­ტუ­რი­სა და სპორ­ტის სა­მი­ნის­ტროს აქ­ტი­უ­რი მხარ­და­ჭე­რით ხორ­ცი­ელ­დე­ბა. სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლოს თა­ნა­დამ­ფი­ნან­სე­ბე­ლი და აქ­ტი­უ­რი მხარ­დამ­ჭე­რია გუ­და­ვა­ძე-პა­ტარ­კა­ციშ­ვი­ლის ფონ­დი.
12:11 / 27-11-2020
„დისტანციური სწავლების მართვის სახელმძღვანელო“ მალე სკოლის ხელმძღვანელებისთვის ხელმისავწდომი იქნება
„დის­ტან­ცი­უ­რი სწავ­ლე­ბის მარ­თვის სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო“ სკო­ლის მარ­თვის დამ­ხმა­რე პრო­დუქ­ტია, რო­მე­ლიც „სა­ქარ­თვე­ლოს სკო­ლის ად­მი­ნის­ტრა­ტორ­თა ასო­ცი­ა­ცი­ის“ ორ­გა­ნი­ზე­ბით იქ­მნე­ბა და მიზ­ნად ისა­ხავს ქარ­თუ­ლი ზო­გადსა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბის ხელ­შე­წყო­ბას დის­ტან­ცი­უ­რი სწავ­ლე­ბის ეფექ­ტი­ა­ნად გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში, სა­უ­კე­თე­სო გა­მოც­დი­ლე­ბა­თა თავ­მოყ­რას რო­გორც სა­ქარ­თვე­ლოს, ისე უცხო­უ­რი ქვეყ­ნე­ბის მა­გა­ლით­ზე და სკო­ლის ად­მი­ნის­ტრა­ტო­რე­ბი­სათ­ვის ერ­თი­ა­ნი სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო გზამ­კვლე­ვის შექ­მნას პრაქ­ტი­კუ­ლი/კონ­კრე­ტუ­ლი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი­თა და ინ­სტრუქ­ცი­ე­ბით ’’ პრო­ექ­ტზე მუ­შა­ო­ბის პირ­ველ ეტაპ­ზე სა­ქარ­თვე­ლოს დე­და­ქა­ლაქ­სა და რე­გი­ო­ნის მას­შტა­ბით სას­კო­ლო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან კვლე­ვი­თი სა­მუ­შა­ო­ე­ბი უკვე დას­რულ­და და გა­მოვ­ლე­ნი­ლი სა­ჭი­რო­ე­ბე­ბის მი­ხედ­ვით ავ­ტო­რებ­მა კონ­კრე­ტულ თე­მებ­ზე და­ი­წყეს მუ­შა­ო­ბა.

სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლოს ავ­ტო­რე­ბი არი­ან: გია მურ­ღუ­ლია- სკო­ლა „ ლო­გო­სის’’ დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი და სა­მეც­ნი­ე­რო ხელ­მძღვა­ნე­ლი, სი­მონ ჯა­ნა­შია- გა­ნათ­ლე­ბის მკვლე­ვა­რი, მა­რი­ამ ჩი­ქო­ბა­ვა - სა­ქარ­თვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის, კულ­ტუ­რი­სა და სპორ­ტის სა­მი­ნის­ტროს სკო­ლამ­დე­ლი და ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის უფ­რო­სი, ნი­კო­ლოზ სი­ლა­გა­ძე- სა­ქარ­თვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის, კულ­ტუ­რი­სა და სპორ­ტის სა­მი­ნის­ტროს სკო­ლამ­დე­ლი და ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის გან­ვი­თა­რე­ბის კო­ორ­დი­ნა­ტო­რი, გი­ორ­გი ჭან­ტუ­რია- კო­ა­ლი­ცია „გა­ნათ­ლე­ბა ყვე­ლას­თვის’’ დი­რექ­ტო­რი, მეგი კავ­თუ­აშ­ვი­ლი- ასო­ცი­ა­ცია „ მშობ­ლე­ბი გა­ნათ­ლე­ბის­თვის’’ ხელ­მძღვა­ნე­ლი, ეკა­ტე­რი­ნე კვი­რი­კაშ­ვი­ლი- ძვე­ლი თბი­ლი­სის რა­ი­ო­ნის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო რე­სურსცენ­ტრის ხელ­მძღვა­ნე­ლი, ხა­თუ­ნა ბა­რა­ბა­ძე - პე­და­გო­გი­კის დოქ­ტო­რი, სსიპ მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის მას­წავ­ლებ­ლის პრო­ფე­სი­ის რე­გუ­ლი­რე­ბის პროგ­რა­მის ხელ­მძღვა­ნე­ლი და სხვე­ბი.

გია მურ­ღუ­ლია სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლოს შე­სა­ხებ : რო­დე­საც მარ­თვის ახა­ლი პა­რა­დიგ­მა იქ­მნე­ბა, მმარ­თველ­თა კორ­პუ­სის­თვის გან­სა­კუთ­რე­ბით მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია მისი თე­ო­რი­უ­ლი გა­აზ­რე­ბა სხვა­დას­ხვა გან­ზო­მი­ლე­ბი­თა და რა­კურ­სით, ასე­ვე, სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­მოც­დი­ლე­ბი­სა და სა­უ­კე­თე­სო პრაქ­ტი­კის გაც­ნო­ბა. ეს კურ­სი სწო­რედ ამ ამო­ცა­ნას ისა­ხავს მიზ­ნად - და­ეხ­მა­როს სკო­ლის ხელ­მძღვა­ნე­ლებს, პან­დე­მი­ის დროს სკო­ლის დის­ტან­ცი­უ­რი მარ­თვის მო­დე­ლის პრინ­ცი­პე­ბის სა­ფუძ­ვლი­ა­ნად აღ­ქმა­სა და გა­მო­ყე­ნე­ბა­ში. სა­ა­მი­სოდ კომ­პე­ტენ­ტურ ავ­ტორ­თა ჯგუ­ფი შევ­კრი­ბეთ, რო­მელ­მაც სა­სარ­გებ­ლო ინ­ფორ­მა­ცია და რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი მო­ამ­ზა­და.

სი­მონ ჯა­ნა­შია აღ­ნიშ­ნავს, რომ დის­ტან­ცი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი აქ­ტუ­ა­ლო­ბა მარ­თა­ლია პან­დე­მი­ით არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი, მაგ­რამ დის­ტან­ცი­უ­რი სწავ­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ნა­ბი­ჯია გა­ნათ­ლე­ბა­ში არ­ჩე­ვა­ნის მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბის გაზ­რდის­თვის. ამი­ტომ, ფიქ­რობს რომ, დის­ტან­ცი­უ­რი გა­ნათ­ლე­ბის გზამ­კვლე­ვი სა­სარ­გებ­ლო პუბ­ლი­კა­ცი­აა არა მხო­ლოდ გა­ნათ­ლე­ბის ამ ფორ­მის გა­სა­აზ­რებ­ლად, არა­მედ გა­ნათ­ლე­ბის პრო­ცე­სის ზო­გა­დი გან­ვი­თა­რე­ბის­თვი­საც სა­ქარ­თვე­ლო­ში.

სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლოს სა­პი­ლო­ტე, ელექტრო­ნუ­ლი ვერ­სია გა­ზი­ა­რე­ბულ იქ­ნე­ბა ასო­ცი­ა­ცი­ის მიერ სპე­ცი­ა­ლუ­რად ამ მიზ­ნის­თვის შექ­მნილ „სა­პი­ლო­ტე ჯგუფ­თან’’, რო­მე­ლიც და­კომ­პლექ­ტე­ბუ­ლია სას­კო­ლო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ყვე­ლა სეგ­მენ­ტის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი­თა და სფე­როს ექ­სპერ­ტე­ბით. სა­პი­ლო­ტე ჯგუ­ფის მიერ სა­მუ­შაო ვერ­სი­ის შე­ფა­სე­ბი­სა და უკუ­კავ­ში­რის გა­ზი­ა­რე­ბის შემ­დეგ, სა­რე­დაქ­ციო ჯგუ­ფი გზამ­კვლევს მის­ცემს სა­ბო­ლოო სა­ხეს.

2021 წლის იან­ვრის თვე­ში, სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო უფა­სოდ გა­და­ე­ცე­მა ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით ყვე­ლა სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო რე­სურსცენ­ტრს და ზო­გადსა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბას.

აღ­ნიშ­ნუ­ლი სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო, ში­ნა­არ­სობ­რი­ვი თვალ­საზ­რი­სი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე სრუ­ლად და­აკ­მა­ყო­ფი­ლებს ზო­გადსა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სკო­ლე­ბის ად­მი­ნის­ტრა­ტორ­თა მო­თხოვ­ნებს, რათა ეფექ­ტი­ა­ნად წარ­მარ­თონ ონ­ლა­ინ სწავ­ლე­ბის პრო­ცე­სი. გა­ეც­ნონ სა­ქარ­თვე­ლო­სა და სა­ერ­თა­შო­რი­სო გა­მოც­დი­ლე­ბას აღ­ნიშ­ნუ­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბით. და­ი­ნა­ხონ ერ­თი­ა­ნი სუ­რა­თი სკო­ლა­ში მი­დი­ნა­რე ონ­ლა­ინ პრო­ცე­სე­ბის შე­სა­ხებ, რაც და­ეხ­მა­რე­ბა მათ დის­ტან­ცი­უ­რი სწავ­ლე­ბის უკეთ და­გეგ­მვა­ში, პრო­ცე­სე­ბის შე­ფა­სე­ბა­სა და გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ში.

სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლო სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცემს მათ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლონ სკო­ლის შიდა, ძლი­ე­რი და სუს­ტი მხა­რე­ე­ბის იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბა, რათა მო­ახ­დი­ნონ დრო­უ­ლი რე­ა­გი­რე­ბა არ­სე­ბულ გა­მოწ­ვე­ვებ­ზე.

ეს იქ­ნე­ბა დის­ტან­ცი­უ­რი სწავ­ლე­ბის მარ­თვის პირ­ვე­ლი გზამ­კვლე­ვი სა­ქარ­თვე­ლო­ში.

პრო­ექ­ტი სა­ქარ­თვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბის, მეც­ნი­ე­რე­ბის, კულ­ტუ­რი­სა და სპორ­ტის სა­მი­ნის­ტროს აქ­ტი­უ­რი მხარ­და­ჭე­რით ხორ­ცი­ელ­დე­ბა. სა­ხელ­მძღვა­ნე­ლოს თა­ნა­დამ­ფი­ნან­სე­ბე­ლი და აქ­ტი­უ­რი მხარ­დამ­ჭე­რია გუ­და­ვა­ძე-პა­ტარ­კა­ციშ­ვი­ლის ფონ­დი.

ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რის შე­სა­ხებ:

სა­ქარ­თვე­ლოს სკო­ლის ად­მი­ნის­ტრა­ტორ­თა ასო­ცი­ა­ცია: სა­ქარ­თვე­ლოს სკო­ლის ად­მი­ნის­ტრა­ტორ­თა ასო­ცი­ა­ცია და­ფუძნ­და 2016 წელს და მისი მი­ზა­ნია სა­ქარ­თვე­ლო­ში ეფექ­ტუ­რი და ეფექ­ტი­ა­ნი სას­კო­ლო მე­ნე­ჯმენ­ტის გან­ვი­თა­რე­ბის ხელ­შე­წყო­ბა. ასო­ცი­ა­ცია აერ­თი­ა­ნებს რო­გორც სა­ჯა­რო, ასე­ვე კერ­ძო სკო­ლის ად­მი­ნის­ტრა­ტო­რებს. ასო­ცი­ა­ცია გა­ნათ­ლე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით გახ­ლავთ მრა­ვა­ლი კონ­ფე­რენ­ცი­ის, პრაქ­ტი­კუ­ლი ტრე­ნინ­გი­სა და სე­მი­ნა­რის ორ­გან­ზა­ტო­რი. მას­წავ­ლე­ბელ­თა პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის ცენ­ტრთან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბით გა­მოს­ცემს ჟურ­ნალ " სკო­ლის მარ­თვას"

თა­ნა­დამ­ფი­ნან­სებ­ლის შე­სა­ხებ:

გუ­და­ვა­ძე-პა­ტარ­კა­ციშ­ვი­ლის ფონ­დი: გუ­და­ვა­ძე-პა­ტარ­კა­ციშ­ვი­ლის ფონდმა საქ­მი­ა­ნო­ბა 2017 წელს და­ი­წყო. საქ­ველ­მოქ­მე­დო ორ­გა­ნი­ზა­ცია ინა გუ­და­ვა­ძის ინი­ცი­ა­ტი­ვი­თა და და­ფი­ნან­სე­ბით შე­იქ­მნა. მისი მი­სი­აა ხელი შე­უ­წყოს ქვე­ყა­ნა­ში გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მის გან­ვი­თა­რე­ბას. გპფ სამი ძი­რი­თა­დი მი­მარ­თუ­ლე­ბით ახორ­ცი­ე­ლებს საქ­მი­ა­ნო­ბას: სას­კო­ლო გა­ნათ­ლე­ბა, სა­შუ­ა­ლო სპე­ცი­ა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბა და უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბა.
ორგანიზაციის შესახებ
წაკითხულია: 654
ფაბლისითი ჯგუფი -ის ნიუსრუმი
ყველა ინფორმაცია ერთ სივრცეში
ინფორმაცია
ისტორია
PUBLICITY.GE სამ ძირითად მომსახურებას გთავაზობთ. რომელიმე ქვემოთ ჩამოთვლილი მომსახურებების შესაძენად, დაინტერესებული ორგანიზაცია რეგისტრირდება PUBLICITY.GE - ზე და ხსნის მისი ორგანიზაციის პროფილს. ეს ავტომატურად ნიშნავს ორგანიზაციის ნიუსრუმის გვერდის შექმნას შემდეგი დომანური სახელით: publicity.ge/yourcompany. ნიუსრუმი, ეს არის თქვენი ორგანიზაციის დამატებითი ვეგვერდი ინტერნეტში, სადაც მედიისთვის მნიშვნელოვანი ინფორამციაა განთავსებული თქვენს ორგანიზაციაზე. ნიუსრუმის შექმნა და მასზე თქვენს შესახებ ინფორმაციის განთავსება უფასოა. მას შემდეგ, რაც თქვენმა ორგანიზაციამ შექმნა საკუთარი პროფილი PUBLICITY.GE - ზე და უკვე გააჩნია ნიუსრუმი, თქვენ შეგიძლიათ შემდეგი მომსახურებებით სარგებლობა: მომსახურება 1 - მედია მასალის განთავსება მოამზადეთ მედია ანონსი, პრესრელიზი ან ვიდეო რელიზი მულტიმედია ფორმატში მარტივი, ონლაინ ფორმის შევსების გზით, რომელსაც თქვენი პროფილიდან შექმნით. აირჩიეთ ის მედია საშუალებები, ჟურნალისტები და სხვა მომხმარებლები, რომლებიც არიან დარეგისტრირებულები PUBLICITY.GE - ზე და ღილაკზე ერთი დაწკაპუნებით გაავრცელეთ თქვენს მიერ მომზადებული მულტიმედია სიახლე ხელმომწერებში. მათ თქვენი გზავნილი მეილზე ბმულის სახით მიუვათ. გარდა ამისა, თქვენი მედია ანონსი, პრესრელიზი ან ვიდეო რელიზი ავტომატურად განთავსდება PUBLICITY.GE - ს თემატურ კატეგორიაში და ის ხელმისაწვდომი იქნება ამ საიტის ვიზიტორებისათვის. მომსახურება 2 - მედიაში გარანტირებული გავრცელება თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ, რომ თქვენი მედია ანონსი, პრესრელიზი ან ვიდეო რელიზი გარანტირებულად რომელიმე თქვენთვის სასურველ მედია საშუალებაში გავრცელდეს, აირჩიეთ გარანტირებული გავრცელება, მონიშნეთ ერთი ან რამოდენიმე მედია საშუალება, სადაც გინდათ რომ ინფორმაცია თქვენზე გარანტირებულად გავრცელდეს და დააწკაპუნეთ გაგზავნის ღილაკს. თქვენი სიახლე გაიგზავნება თქვენს მიერ შერჩეულ ხელმომწერებში, ის ავტომატურად აისახება საიტზე PUBLICITY.GE და გარანტირებულად, 2 დღის განმავლობაში გავრცელდება თქვენს მიერ შერჩეულ მედია საშუალებაში. მომსახურება 3 - მედია მასალის მომზადება თუ თქვენს ორგანიზაციას არ ყავს მედია მასალის მომზადებაზე პასუხისმგებელი პირი, ან სხვა საქმეების გამო, მსგავსი მასალის მოსამზადებლად დრო არ გრჩებათ, ჩვენი თანამშრომლები დაგეხმარებიან მედია ანონსების, პრესრელიზებისა და ვიდეო რელიზების მომზადებაში. ჩვენ, ბოლო რამოდენიმე წელიწადია საკმაოდ დიდი გამოცდილება დაგვიგროვდა მსგავსი მასალების მომზადების საქმეში. ჩვენი გუნდი, თქვენს სიახლეს სწორ პოზიციონირებას მისცემს და მას წაკითხვადს გახდის. ჩვენი ბიზნეს მოდელი ერთი მხირვ, ჩვენი მომსახურება განკუთვნილია მედიის წარმომადგენლებისათვის. PUBLICITY.GE - ის საშუალებით, ჟურნალისტები მათ ელექტრონულ ფოსტაზე, ინტერნეტ ბმულის საშუალებით რეგულარულად იღებენ თქვენს მიერ გავრცელებულ მედია ანონსებს, პრესრელიზებსა და ვიდეო რელიზებს მულტიმედია ფორმატში. გარდა ჟურნალისტებისა, თქვენს მიერ გავრცელებულ მედია მასალებს, ელექტრონულ ფოსტაზე ასევე იღებს სხვა მომხმარებელი. ხელმომწერთა ბაზა რეგულარულად განახლებადია. მეორე მხრივ, ჩვენი მომსახურება განკუთვნილია სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც ჩვენი სახით, სანდო და პროაქტიულ პარტნიორს იძენენ მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობების საკითხებში, რაც ხელს უწყობს მათი ორგანიზაციების რეპუტაციის მართვას. მესამე მხრივ, ჩვენი სერვისი შეიძლება განხილულ იქნას, როგორც დამატებითი მედია საშუალება, WEB 2 პლათფორმა, რომელიც საკუთარ სივრცეში სამუდამოდ განათავსებს თქვენს მედია ანონსს, პრესრელიზს, ვიდეო რელიზს და თქვენი ორგანიზაციის ნიუსრუმს. ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება ყველა ინტერნეტ მომხმარებლისთვის. ინტერნეტში თქვენი ინფორმაციის უფრო ფართოდ გავრცელების მიზნით, ჩვენი სოციალური მედია პლათფორმების საშუალებით, ჩვენ ხელს ვუწყობთ თქვენი სიახლის ფართო წრეებში გაზიარებას და ამ მხრივ, თქვენი ონლაინ ცნობადობის ზრდას.
ფაქტების ფურცელი
წლიური ანგარიშები
ბიბლიოთეკა
ფოტო გალერეა
ვიდეო გალერეა
მედია ჩვენზე
სოციალური მედია არხები
ვებგვერდი
მედია კონტაქტები
მაია ჩიტაშვილი
პიარ ექსპერტი
593260906
maiko@publicity.ge